Ayisyen ki vle retounen volontèman an Ayiti ka kòmanse pwosedi yo pou yo ka retounen

Soti jou Mèkredi, 17 oktòb 2018 la .jou kote gouvènman an pral anonse  kòmansman  pwogram sa a, «Ayisyen ki vle retounen volontèman an Ayiti ka kòmanse pwosedi yo pou yo ka retounen».

W KA GADE VIDEYO

https://youtu.be/1PmyAQ3z2NI

1.- Ki sa w ta dwe fè pou kòmanse pwosesis la?

Ou dwe siyen yon deklarasyon anvan nan yon Notè, ki gen ladan l pwomès pou w pa retounen nan Chili nan 9 ane kap vini yo.

2.- Konbyen sa pral koute  nan Notè a?

Li pral gratis.

3.-Konbyen kob pasaj la ap koute ?

Li pral gratis.

4.- Si m gen yon madanm ak timoun, èske mwen ka ale poukont mwen?

Non, yo dwe retounen an Ayiti kòm yon fanmi.

5.- Nan ki avyon yo pral fè vwayaj la?

Li pral nan avyon fòs ayeryèn ki nan Chili.

6.- Konbyen moun ki pral vwayaje sou chak vòl?

Apeprè 160 moun

7.- Èske mwen ka pote bagay?

Wi ,ou ka pote bagay menm jan ou te nan yon lòt liy avyon

8.- Si  paspò mwen an ekspire mwen ka fè vwayaj la?

Wi, men anvan ou dwe ale nan Anbasad Ayiti a nan Chili pou mande yon konduit ki an sekirite.

9.-Si mwen dwe yon enfraksyon migratwa e mwen nan yon sitiyasyon iregilye, èske mwen ka fè vwayaj la?

Wi. Paske otorite yo ap padone fot la.

10.- Ki kote mwen ka mande  plis enfòmasyon?

Nan biwo ChileAtiende, gouvènè yo ak minisipalite yo.

 

FÈ TRAMIT NAN ENTÉNÉT LA

1. Telechaje Dokiman Angajman moun oswa fanmi. Vèsyon ki an kreyòl la se sèlman pou sèvi kòm egzanp, se Sa ki an espanyòl ou dwe siyen.

2.  Ou dwè siyèn l’ kay notè. Tramitasyon sa gratis kay notè sa yo.

3. Monte dokiman sa a ,nan fomile sa .

Tache Dokiman Angajman sa siyen kay notè.

Sa vle di ki w pwomet:

Mwen deklare, ke le m patisipe nan ‘’PLAN IMANITÈ RETOU ODONÈ SA’’ Ke Ministè Enteryè Sekirite Piblik la, m ap angaje m  pou m akompli ak tout sa pwogram nan mande,nan desizyon m volontè, pou m retounen e M ASEPTE ANGAJMAN, pou m pa retounen Chili pandan 9 ane

Make kare ki di: Mwen deklare ke m li teks sa e m  asepte tout kondisyon yo ki endike la.

Tramitasyon sa gratis, okenn fonksyone leta ap touche pou li

PA VIGENT ARENJMAN SA NAN 2023

 

Desde el día miércoles 17 de octubre de 2018, día en que el gobierno anunciara el comienzo de este programa, los haitianos que deseen volver voluntariamente a Haití podrán comenzar sus trámites para retornar.

 

1.- Que se debe hacer para comenzar el trámite?

Se debe firmar una declaración ante Notario, la que incluye la promesa de no volver a Chile en los próximos 9 años.

2.- Cuanto será el costo en la Notaría?

Será gratuito.

3.- Cuanto será el costo del pasaje aéreo?

Será gratuito.

4.-Si tengo esposa e hijos, me puedo ir solo yo?

No, deben volver a Haití como familia.

5.-En que aviones se realizará el viaje?

Será en aviones de la fuerza aérea de Chile

6.- Cuantas personas viajarán en cada vuelo?

Aproximadamente unas 160 personas

7.- Podré llevar equipaje?

Sí podrás llevar equipaje, tal como se haría en una línea aérea.

8.- Si mi pasaporte está vencido puedo realizar el viaje?

Sí, pero antes deberas acudir a la Embajada de Haití en Chile para solicitar un salvo conducto.

9.- Si debo una infracción migratoria y estoy en una situación irregular, puedo efectuar el viaje?

Sí. Porque las autoridades perdonaran la falta.

10.- Donde puedo pedir más información?

En las oficinas de ChileAtiende, las gobernaciones y municipios.

 

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *