KÒD SEKRÈ A

*KÒD SEKRÈ A* se yon fason pouw idantifye w sou entènèt, sèlman ak RUN ou epi avek yon modpas.

Kòd sekrè sa kounya Etranje ka genyen l, lap itil nou poun fè tranzaksyon sou entènèt, fè demann viza définitif, prolonje viza Ak tout tranzaksyon oswa pakou pou natiralize.
Pou w gen kòd sekrè a, wap bezwen swiv twa etap sa yo:
1- Ou dwe ale nan biwo ofisye leta Sicile (registro Civil) avèk kat idantifye w(peyi Chili). Siw rete tou pre San Pablo, ou Kapab Ale tou nan Institut de prévison social (IPS) Instituto de previsión Social
San Pablo 5849
orè
lendi a jedi de 08:30 a 15:30 e Vandredi de 08:30 a 14:00
Lew rive la, fonksyonè a ap mande w imèl ou epi lap baw *kòd aktivasyon*
2- ou dwe antre sou lyen ou jwenn sou imèl ou a, ale nan (asunto: confirmación registro oficina internet-SRCEI)
NAN pati SA ou dwe antre RUN ou ak Kòd aktivasyon yo te ba ou nan biwo a, se sis (6) lèt majiskil.
Yon lòt fason ou ka fè sa:  ou ka ale dirèkteman sou sit www.registrocivil.cl epi fè click sou lyen *activar clave única* nan meni an, nan ba goch ekran ou a.
3. Anfen, yon fenèt ap ouvri ak tout enfomasyon w yo, RUN, non w konplè, imèl. Aprè sa sistèm nan ap mandew pouw kreye kòd sekrè w, yon modpas ki dwe gen pi piti sis (6) lèt, se ou ki dwe kreyel.
Avèk sa, ou ap deja gen kòd sekrè w kreye kap pèmèt ou fè tranzaksyon sou entènèt nan anpil sèvis piblik, ladan yo gen *Registro social de hogares* service social des foyers

VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL IMANITÈ

KISA YON VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL IMANITÈ YE?

Viza regwoupman familyal imanitè a, se pou timoun ki poko gen 18 tan ak granmoun kap etidye, ak konjwen (mari oubyen madanm) e ou ka  fè demand Viza sa nan Òganizasyon antènasyonal pou imigran yo ki an Ayiti a. Viza sa ap dire 1 an e ou ka pwolonje’l pou yon ane ankò. Youn nan kondisyon pou’w rive genyen Viza a,se pou moun nan pa gen okenn pwoblèm ak lajistis.
Otorite yo anonse ke Viza regwoupman familyal  imanitè a ap disponib nan dat 2 Jiyè 2018.

Ki kote nap jwenn viza pou regroupman familyal imanitè a? 

1-Premyèman, apre nou fin legal nan Chili, nou gen Rut ,( Ou bezwen visa TEMPORAL oswa DEFINITIVA) nou dwe voye yon lèt de demann regroupman familyal bay fanmi nou ki an Ayiti. Lèt sa a dwe legalize nan notè,sa vle di nou dwe ale nan notè kote yo pral met tenb nan lèt sa a.

Example:

DECLARACIÓN JURADA

 Carta de Solicitud de Reunificación Familiar

 

Comparece ………………………………….., de nacionalidad haitiana, casada, de profesión u oficio asesora del hogar, domiciliada en calle …………., número 5040, Villa ……………, comuna ……………, Santiago, Región Metropolitana, cédula de identidad con visación temporal, N°26.111.000-0, pasaporte haitiano N°GV0000000, quien declara que viene a solicitar a la autoridad consular chilena competente Visa de Reunificación Familiar para:

 

Mi cónyuge ……………………., de nacionalidad haitiana, de

Oficio electricista, domiciliado en Saint-Marc ………………….. 30, número de identificación nacional, pasaporte N°VR0000000

 

Mi hijo menor de edad ……………., nacionalidad haitiana, domiciliado en Saint-Marc ……………., pasaporte N°VR4000000

 

Lo anterior, para que pueda residir en Chile, según las disposiciones vigentes. Adjunto a la presente carta, copia de mi cédula de identidad para extranjeros y copia de mi visación temporal, para los fines que la autoridad chilena estime pertinentes.

______________________________

NON:

Cédula de Identidad para extranjeros N°26.111.000-0.

Santiago, … de Diciembre de 2019

 

2-Sonje ke isi nan Chili nou dwe gen rezidans tanporè oubyen rezidans definitif pou’n ka reyalize pwosesis sa. Konsa tou, nou pa dwe bliye voye yon fotokopi kanè idantite nou ki legalize nan notè bay fanmi nou ki an Ayiti, nou vle di w, fotokopi RUT ou a ,notè a pral mete yon tenb oubyen yon so sou li.

 

 

 Fotokopi  RUT devan yon Notè

 

 

Fotokopi  Pasport nan Notè

 

Note: Ou prale Anbasad Haiti chili a, ou prale fè yon manda avèk número paspò paw epi número paspò timoun avèk ak denesans timoun,epi lè w fini fèl Anbasad la ou prale lakay notè avèk Li.

3- Yon fea ke fanmi nou resevwa lèt la, li dwe rele nan telefòn ofisin Òganizasyon entènasyonal pou imigran yo ki Pòwoprens la, nan Nimewo sa yo:+509 2947 7746, +509 2991 0362, +509 2997 7566. Epi ya di nou ki pyès nap bezwen.  

https://haiti.iom.int/cavc/ht/randevou

https://haiti.iom.int/cavc/es/citas

ENPOTAN :

SANT RESEPSYON POU DEMAND VIZA NOU YO TE FEMEN NAN PERYOD MANISFESTASYON AN AYITI PANDAN MWA FEVRIYE A KI VIN KOZE ON GWO RETA POU MOUN KI TE GEN RANDEVOU YO.

PANDAN NAP RESEVWA MOUN SA YO NAP TOU PWOFITE TRAVAY SOU PLATFOM TEKNIK NOU YO SEMENN PWOCHEN (10 RIVE 17 MAS SISTEM RANDEVOU NOU YO PAP DISPONIP POU PIBLIK LA)

SIT WEB NOU YO HAITI.IOM.INT/BVAC ET HAITI.IOM.INT/CAVC AP KONSENE TOU NAN TRAVAY SA.

A PATI MADI 19 MAS 2019 SISTEM POU PRAN RANDEVOU A AP DISPONIB POU PIBLIK LA DEPI 7H 30 RIVE 16H 30 (Lè LOKAL AN AYITI) SOTI LENDI POU RIVE VANDREDI.

 

Pouw pran yon randevou sou sit OIM nan li gratis. Ou pa bezwen èd okenn raketè pou   pran yon randevou,  fè yon demann,  pou Peye osnon pou pase rekipere dokimanw..  Si enstriksyon y opa kle, pa ezite kontakte OIM CAVC direkteman.

Siw gen yon kont aktif Chili CAVC  klike la.

 1.  Pou pran randevou pou yon demand viza regwoupman familyal pou Chili, Swiv etap sa yo ki anbaa pouw ka kreye yon kont.bay enfòmasyon sa yo pouw ka enskri
 • E-mail  pèsonèl ou
 • Non konplè ou Jan l ekri nan paspò w la
 • Dat ou fèt Jan l ekri nan paspò w la
 • Nimewo telefòn ou
 1. Klike la pou w kreye yon kont
 2. Chwazi sant resepsyon demann visa w la (Haiti-CAVC)
 3. Antre kòd ki parèt la. (klike sou desen rechajman an si pa gen kòd ki parèt, oubyen klike sou spikè a pou w tande kòd là.
 4. Klike sou bouton ble ki ekri  kreye yon kont
 5. Yon imèl verifikasyon ap vin jwenn ou otomatikman sou bwat imèl ou. Ale sou e-mail ou (objè : verifikasyon kont CAVC ou a) pou w ka gen aksè pouw pran yon randevou
 6. Sèvi ak  menm e-mail  pèsonèl ou sot bay la. kreye yon modpas, re-mete modpas la ankò pouw konfimel.

4- Pa egzanp, yo pral mande n : paspò  ki Valid , lyen familyal, nou ka di: sètifika maryaj si se konjwen w. Sètifika aK de nesans ,si se pitit ou. Sètifika bònvyemès. Sètifika medikal pou asire ke moun nan pa gen okenn maladi atrapan oubyen kontajyez tou, yo pral bay adrès ak lè pou ka pote dokiman yo ale.

5.-Pri Viza regwoupman familyal la se US$ 25. Men nou ka panse yon US$100, paske ofisin Òganizasyon entènasyonal pou imigran yo pral mande yon montan de US$73.

Note byen: Demann viza a ak dokiman yo mande yo , se pa nan konsila Chili ki nan Pòwoprens la yo pral resevwa yo, men se sèlman nan adrès ke yo pral bay nou an pa mwayen telefòn, se Òganizasyon entènasyonal pou imigran yo kap bay li ,sa depan de ONU tou.

 

 

 

 

M bezwen bon Dokté pou bebe m

Kesyon: “Bonswa, m te ale Consultorio nan Cerro Navia, men m bezwen yon bon dokte pou bebe m. M e bebe m genye RUT e Fonasa.” -Hudta

Reponn: Bonswa Hudta.  Premye bagay ou ta dwe fè: W dwe achte bono Fonasa nan San Pablo N° 2471. W di li ki bebe w bezwen yon bono Fonasa pou Doktè: MANUEL BECERRA TAMARIN, RUT 9.106.720-K. Enfòmasyon sa a enpòtan paske yon Bono se pa bon pou lot doktè, chak Bono Fonasa gen non Doktè a.

Avant ki w ale bigwo doktè, w dwe mande yon randevou nan telefòn lan: 2 2244 3548. W pral di l ki w bezwen randevou avek Dokte MANUEL BECERRA. Se bon ki w ale premie achte bono âpre doktè.
Jou sa a W Ale bigwo dokte nan lari NUEVA PROVIDENCIA 1945, biwo Comuna Providencia. Kote Metro PEDRO DE VALDIVIA.

Foto: Roberto Santana

Manuel Becerra Tamarin.                      RUT 9.106.720-K

 

Consulta: Avda. Nueva Providencia ( ex 11 de septiembre) 1945 of. 305. Fono: 222443548. Lunes de 15 a 17 hrs.

 

Clínica Dávila: Recoleta 464. Fono: 222730800. Martes de 11 a 16 hrs. y Jueves de 13.30 a 16 hrs.

Yon gwo evènman ki pral pase nan Chili, se yon Eklips Solè

Jodia (02/07/2019) aprèmidi gen yon gwo evènman ki pral pase nan Chili. Se yon Eklips Solè.

Ki sa yon Ekplips ye?

Mo eklips la soti nan mo grèk “ékleipsis”, ki vle di disparèt oubyen abandone,li siyale absans solèy la nan syèl la..

Ki sa yon Eklips total solè ye?

Fenomèn sa a rive lè lalin nan kouvri solèy la nèt.
Se yon bèl evènman se vre, men gen kèk prekosyon nou dwe pran pou evite pwoblèm nan je nou.
1.- Nou dwe itilize linèt espesyal ki kapab bloke radyasyon enfrawouj yo.
2.- Si n pa gen linèt sa yo nou kapab itilize vit ki gen nan mask moun ki konn soude yo ( nimewo 12, 14 oubyen plis).
3.- Nou pa dwe itilize linèt solèy paske yo pa fèt pou sa, nou pa ka itilize: kamera pou fè videyo ni pou fè foto,lonnvi ak teleskòp.
4.-  Si n gen posiblite pou obsève eklips la nou pa dwe ret gade l plis pase 30 segonn youn dèyè lòt.
Pa bliye si nou gade solèy la dirèkteman sa ka fè gwo efè sou je n e li ka   lakoz brili nan retin je n
Kidonk zamim m yo pran prekosyon epi pran ti konsèy sa yo tankou 2👀 nan tèt nou.
S & D Servicios de Traducción
+56 9 8519 5389

Mi primer viaje de Haití a Chile

Pregunta: Soy haitiano y beneficiario de la visa temporaria por Reunificación Familiar. ¿Cómo puedo sacar mi primer carné de identidad en Chile?

Respuesta: Si tiene visa temporaria recibida en Haití por Reunificación Familiar, necesitas:

1.-Fotocopia de la página de personalización del pasaporte donde aparece la fotografía, nombres y apellidos, fecha de nacimiento y sexo, o título de residencia, donde se visualice claramente la fecha de entrada.

2.-Fotocopia de la visa.

3.-Original y fotocopia del certificado de Registro de Visa otorgado por la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Cómo se saca el Certificado de Registro de Visa?

Este documento es emitido por la PDI, y acredita a una persona extranjera como titular de una visa y lo habilita para obtener la cédula de identidad en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

¿Cuanto tiempo puedo esperar desde mi llegada al país?

Las visas que son otorgadas por el servicio exterior de Chile en el extranjero deben ser inscritas en el Registro General de Extranjeros, no superando los 30 días desde que ingresa a Chile.

Y para el tramite debes sacar hora para una cita AQUÍ.

De modo que, te animo a hacerlo inmediatamente a tu llegada al país.

Con todos los papeles necesarios, puedes reservar hora para sacar tu primer carné de identidad, o cédula de identidad, en www.registrocivil.gob.cl o al teléfono 600 370 2000. Para saber cómo es el tramite puedes ver este folleto explicativo que ha impreso Extranjera de Chile.

 

Como es primera vez que viajas a Chile en COPA AIRLINES, te animo a ver este video que explica que puedes esperar en el viaje y como te puedes conectar a una red de wifi gratis en el aeropuerto en Panamá. Pote w byen.

Espagnol:

Kreol: