Visa Temporaria e Difinitif konsilte ak paspo nan Extranjería

Visa Temporaria e Difinitif konsilte ak pasport nan Extranjería

Kesyon: Mwen te fe pwosesis la aplikasyon viza temporiel, se konsa lontan de sa epi mwen vle konnen ki jan pwosedi a pral.
Repons: Ou ka antre nan lyen sa a:
Sur: asistans pou imigrasyon
Not: pou konnen estati a nan pwosedi a, itilizate a dwe antre nan RUT li, nan ka aplikasyon li a se pou definitif pemanans.
Men si ou vle tcheke estati aplikasyon visa temporiel la, ou dwe fe sa ak nimewo paspo ou te itilize pou aplike.
Le ou antre nan ou pral we fenet sa a premye. Isit la ou dwe chwazi pwosedi a: a definitif visa ak ekri RUT ou san pwen, men ak script. Egzanp: 21999999-8
.
Pou Visa temporel w due itilise nwmero paspo ou te itilize pou aplike

Nan fenet nan dezyem ou pral we sa a::

Le sa a, nan fenet la twazyem ou pral we pousantaj la nan pwogre nan pwosedi ou::

 

Epi finalman li pral di:

 

Dekrè sa a pwolonje pou ennan dat ekspirasyon tout kanè etranje

Dekrè N°34 Ministè Lajistis ak Dwa Moun

Dekrè sa a pwolonje pou ennan dat ekspirasyon tout kanè etranje ki deja an pwosesis pou fè demann swa pou chanje oubyen pwolonje viza rezidans yo oubyen rezidans definitif yo.

Pwolonjman an ap fèt nan fason sa a:

1. Tout kanè ki ekspire an 2019 ap pwolonje jiska 31 desanm 2020.

2. Tout kanè ki deja ekspire oubyen k ap ekspire an 2020 ap pwolonje pou ennan apati dat li ekspire a.

Tout kanè etranje ki pwolonje grasa dekrè sa a ap valab pou idantifye l e y ap kapab fè tout dilijans ak tout demach ki mande pou prezante dokiman sa a.

Pou sa ou dwe prezante kat idantide w ansanm ak papye PDI oubyen papye Ministè Afè Etranjè ki montre w an pwosesis pou rezidans.

 

Enfòmasyon enpòtan pou tout etranje ki gen kanè yo ekspire

 

 

Kesyon: Men, eske yon moun ka ale nan youn nan Registro Civil poul jwenn yon lòt, oubyen tou gen dat ki pou sa?

Reponn: Daprè dekrè a se pa bay y ap bay yon lòt kanè se pwolonje y ap pwolonje dat la.

KÒD SEKRÈ A

*KÒD SEKRÈ A* se yon fason pouw idantifye w sou entènèt, sèlman ak RUN ou epi avek yon modpas.

Kòd sekrè sa kounya Etranje ka genyen l, lap itil nou poun fè tranzaksyon sou entènèt, fè demann viza définitif, prolonje viza Ak tout tranzaksyon oswa pakou pou natiralize.
Pou w gen kòd sekrè a, wap bezwen swiv twa etap sa yo:
1- Ou dwe ale nan biwo ofisye leta Sicile (registro Civil) avèk kat idantifye w(peyi Chili). Siw rete tou pre San Pablo, ou Kapab Ale tou nan Institut de prévison social (IPS) Instituto de previsión Social
San Pablo 5849
orè
lendi a jedi de 08:30 a 15:30 e Vandredi de 08:30 a 14:00
Lew rive la, fonksyonè a ap mande w imèl ou epi lap baw *kòd aktivasyon*
2- ou dwe antre sou lyen ou jwenn sou imèl ou a, ale nan (asunto: confirmación registro oficina internet-SRCEI)
NAN pati SA ou dwe antre RUN ou ak Kòd aktivasyon yo te ba ou nan biwo a, se sis (6) lèt majiskil.
Yon lòt fason ou ka fè sa:  ou ka ale dirèkteman sou sit www.registrocivil.cl epi fè click sou lyen *activar clave única* nan meni an, nan ba goch ekran ou a.
3. Anfen, yon fenèt ap ouvri ak tout enfomasyon w yo, RUN, non w konplè, imèl. Aprè sa sistèm nan ap mandew pouw kreye kòd sekrè w, yon modpas ki dwe gen pi piti sis (6) lèt, se ou ki dwe kreyel.
Avèk sa, ou ap deja gen kòd sekrè w kreye kap pèmèt ou fè tranzaksyon sou entènèt nan anpil sèvis piblik, ladan yo gen *Registro social de hogares* service social des foyers

VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL IMANITÈ

KISA YON VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL IMANITÈ YE?

Viza regwoupman familyal imanitè a, se pou timoun ki poko gen 18 tan ak granmoun kap etidye, ak konjwen (mari oubyen madanm) e ou ka  fè demand Viza sa nan Òganizasyon antènasyonal pou imigran yo ki an Ayiti a. Viza sa ap dire 1 an e ou ka pwolonje’l pou yon ane ankò. Youn nan kondisyon pou’w rive genyen Viza a,se pou moun nan pa gen okenn pwoblèm ak lajistis.
Otorite yo anonse ke Viza regwoupman familyal  imanitè a ap disponib nan dat 2 Jiyè 2018.

Ki kote nap jwenn viza pou regroupman familyal imanitè a? 

1-Premyèman, apre nou fin legal nan Chili, nou gen Rut ,( Ou bezwen visa TEMPORAL oswa DEFINITIVA) nou dwe voye yon lèt de demann regroupman familyal bay fanmi nou ki an Ayiti. Lèt sa a dwe legalize nan notè,sa vle di nou dwe ale nan notè kote yo pral met tenb nan lèt sa a.

Example:

DECLARACIÓN JURADA

 Carta de Solicitud de Reunificación Familiar

 

Comparece ………………………………….., de nacionalidad haitiana, casada, de profesión u oficio asesora del hogar, domiciliada en calle …………., número 5040, Villa ……………, comuna ……………, Santiago, Región Metropolitana, cédula de identidad con visación temporal, N°26.111.000-0, pasaporte haitiano N°GV0000000, quien declara que viene a solicitar a la autoridad consular chilena competente Visa de Reunificación Familiar para:

 

Mi cónyuge ……………………., de nacionalidad haitiana, de

Oficio electricista, domiciliado en Saint-Marc ………………….. 30, número de identificación nacional, pasaporte N°VR0000000

 

Mi hijo menor de edad ……………., nacionalidad haitiana, domiciliado en Saint-Marc ……………., pasaporte N°VR4000000

 

Lo anterior, para que pueda residir en Chile, según las disposiciones vigentes. Adjunto a la presente carta, copia de mi cédula de identidad para extranjeros y copia de mi visación temporal, para los fines que la autoridad chilena estime pertinentes.

______________________________

NON:

Cédula de Identidad para extranjeros N°26.111.000-0.

Santiago, … de Diciembre de 2019

 

2-Sonje ke isi nan Chili nou dwe gen rezidans tanporè oubyen rezidans definitif pou’n ka reyalize pwosesis sa. Konsa tou, nou pa dwe bliye voye yon fotokopi kanè idantite nou ki legalize nan notè bay fanmi nou ki an Ayiti, nou vle di w, fotokopi RUT ou a ,notè a pral mete yon tenb oubyen yon so sou li.

 

 

 Fotokopi  RUT devan yon Notè

 

 

Fotokopi  Pasport nan Notè

 

Note: Ou prale Anbasad Haiti chili a, ou prale fè yon manda avèk número paspò paw epi número paspò timoun avèk ak denesans timoun,epi lè w fini fèl Anbasad la ou prale lakay notè avèk Li.

3- Yon fea ke fanmi nou resevwa lèt la, li dwe rele nan telefòn ofisin Òganizasyon entènasyonal pou imigran yo ki Pòwoprens la, nan Nimewo sa yo:+509 2947 7746, +509 2991 0362, +509 2997 7566. Epi ya di nou ki pyès nap bezwen.  

https://haiti.iom.int/cavc/ht/randevou

https://haiti.iom.int/cavc/es/citas

ENPOTAN :

SANT RESEPSYON POU DEMAND VIZA NOU YO TE FEMEN NAN PERYOD MANISFESTASYON AN AYITI PANDAN MWA FEVRIYE A KI VIN KOZE ON GWO RETA POU MOUN KI TE GEN RANDEVOU YO.

PANDAN NAP RESEVWA MOUN SA YO NAP TOU PWOFITE TRAVAY SOU PLATFOM TEKNIK NOU YO SEMENN PWOCHEN (10 RIVE 17 MAS SISTEM RANDEVOU NOU YO PAP DISPONIP POU PIBLIK LA)

SIT WEB NOU YO HAITI.IOM.INT/BVAC ET HAITI.IOM.INT/CAVC AP KONSENE TOU NAN TRAVAY SA.

A PATI MADI 19 MAS 2019 SISTEM POU PRAN RANDEVOU A AP DISPONIB POU PIBLIK LA DEPI 7H 30 RIVE 16H 30 (Lè LOKAL AN AYITI) SOTI LENDI POU RIVE VANDREDI.

 

Pouw pran yon randevou sou sit OIM nan li gratis. Ou pa bezwen èd okenn raketè pou   pran yon randevou,  fè yon demann,  pou Peye osnon pou pase rekipere dokimanw..  Si enstriksyon y opa kle, pa ezite kontakte OIM CAVC direkteman.

Siw gen yon kont aktif Chili CAVC  klike la.

 1.  Pou pran randevou pou yon demand viza regwoupman familyal pou Chili, Swiv etap sa yo ki anbaa pouw ka kreye yon kont.bay enfòmasyon sa yo pouw ka enskri
 • E-mail  pèsonèl ou
 • Non konplè ou Jan l ekri nan paspò w la
 • Dat ou fèt Jan l ekri nan paspò w la
 • Nimewo telefòn ou
 1. Klike la pou w kreye yon kont
 2. Chwazi sant resepsyon demann visa w la (Haiti-CAVC)
 3. Antre kòd ki parèt la. (klike sou desen rechajman an si pa gen kòd ki parèt, oubyen klike sou spikè a pou w tande kòd là.
 4. Klike sou bouton ble ki ekri  kreye yon kont
 5. Yon imèl verifikasyon ap vin jwenn ou otomatikman sou bwat imèl ou. Ale sou e-mail ou (objè : verifikasyon kont CAVC ou a) pou w ka gen aksè pouw pran yon randevou
 6. Sèvi ak  menm e-mail  pèsonèl ou sot bay la. kreye yon modpas, re-mete modpas la ankò pouw konfimel.

4- Pa egzanp, yo pral mande n : paspò  ki Valid , lyen familyal, nou ka di: sètifika maryaj si se konjwen w. Sètifika aK de nesans ,si se pitit ou. Sètifika bònvyemès. Sètifika medikal pou asire ke moun nan pa gen okenn maladi atrapan oubyen kontajyez tou, yo pral bay adrès ak lè pou ka pote dokiman yo ale.

5.-Pri Viza regwoupman familyal la se US$ 25. Men nou ka panse yon US$100, paske ofisin Òganizasyon entènasyonal pou imigran yo pral mande yon montan de US$73.

Note byen: Demann viza a ak dokiman yo mande yo , se pa nan konsila Chili ki nan Pòwoprens la yo pral resevwa yo, men se sèlman nan adrès ke yo pral bay nou an pa mwayen telefòn, se Òganizasyon entènasyonal pou imigran yo kap bay li ,sa depan de ONU tou.